Testy jednostkowe w Androidzie cz 1. – JUnit i MockK

Wstęp

Testowanie jednostkowe kodu Androidowego od długiego czasu wzbudza wiele emocji ze względu na mocną zależność od Android SDK, które skutecznie podstawia programistom kłody pod nogi. Główną przyczyną jest budowa Android SDK, które w dużej mierze bazuje wszędzie na klasie Context a na domiar złego większość klas z Android SDK nie jest interfejsem tylko konkretną implementacją z ukrytym konstruktorem lub oznaczoną jako final. Na szczęście istnieją biblioteki, które pozwalają na stworzenie mocków nawet klas finalnych.

Czego się nauczysz

 • konfigurować projekt do testów jednostkowych
 • pisać testy jednostkowe do swojego kodu
 • używać biblioteki do mockowania MockK

Konfiguracja środowiska:

Jeśli utworzyłeś projekt w AndroidStudio to najprawdopodobniej w swoim projekcie masz już katalog z testami app/src/test/java i przykładowym testem, który możesz usunąć.

Jeśli nie masz takiego katalogu to stwórz app/src/test/java i wewnątrz dodaj pakiet odpowiadający projektowi – w tym artykule jest to pl.androidcoder.unittest. Powinno wyglądać to tak:

rys 1

Następnie sprawdź czy w pliku app/build.gradle masz zależność do biblioteki junit:

dependencies {
  ...
  testImplementation 'junit:junit:4.12'
}

Jeśli wszystko zrobiłeś to uruchom wbudowany w Android Studio terminal (Option+F12 lub Alt+F12) i wpisz polecenie:

Dla Windows:

gradlew testDebugUnitTest

Dla Linux i MacOS:

./gradlew testDebugUnitTest

Jeśli poprawne wszystko skonfigurowałeś to powinieneś otrzymać poniższy komunikat:

BUILD SUCCESSFUL in 19s
15 actionable tasks: 13 executed, 2 up-to-date

Przykład 1: Test metody z rodziny utils

Jeśli klasa, którą testujesz nie ma zależności od żadnej implementacji z Android SDK to testy jednostkowe nie będą się różniły od testów jednostkowych w Javie/Kotlinie.

Pierwszym testem jaki napiszesz będzie test funkcji removeDuplicates, która usuwa duplikujące się obiekty w kolekcji:

package pl.androidcoder.unittest.utils

fun <T> removeDuplicates(list : List<T>) : List<T>{
  val noDuplicates = mutableListOf<T>()
  list.forEach {
    if(!noDuplicates.contains(it)){
      noDuplicates.add(it)
    }
  }
  return noDuplicates
}

Utworzenie pliku z testem

Tworzenie pliku z IDE

Żeby stworzyć nowy plik z testem ustaw kursor na nazwę metody, do której chcesz napisać test, naciśnij kombinację cmd+shift+t lub ctrl+shift+t i wybierz Create New Test

rys. P1.1

Upewnij się że w okienku, które się pojawi jako Testing library masz wybrany jUnit4. W Class name usuń Kt żeby klasa nazywała sie CollectionUtilsTest. (jest to spowodowane tym, że funkcja znajduje się bezpośrednio w pliku kotlinowym (a nie w klasie) , które ma rozszerzenie Kt).

rys. P1.2

Po zatwierdzeniu pojawi się jeszcze jedno okno z wyborem lokalizacji nowego pliku. Koniecznie wybierz app/src/test, ponieważ umiejscowienie pliku w złym katalogu spowoduje, że nie zostanie uruchomiony.

rys. P1.3

Ręczne tworzenie pliku

Możesz też utworzyć ręcznie plik CollectionUtilsTest.kt w katalogu app/src/test/java w pakiecie pl.androidcoder.unittest.utils.

Uruchamianie testów

Tak powinien wyglądać nowo utworzony plik dla testów:

package pl.androidcoder.unittest.utils

import org.junit.Assert.*

class CollectionUtilsTest

Żeby gradle wykrył, że klasa CollectionUtilsTest zawiera testy to musi mieć przynajmniej jedną funkcję oznaczoną adnotacją @Test:

package pl.androidcoder.unittest.utils

import org.junit.Assert.*
import org.junit.Test

class CollectionUtilsTest{

  @Test
  fun first(){
    
  }
}

Po każdorazowym dodaniu nowego testu uruchom pusty test. Jeśli test nie przejdzie to znaczy, że problem leży gdzieś w konfiguracji. Uruchamianie pustych testów ochroni Cię przed złą interpretacją nieprzechodzącego testu – sam kilka razy wpadłem w tę pułapkę i straciłem masę czasu szukając błędu tam gdzie go nie było.

Uruchamianie testu z IDE

Test możesz uruchomić z interfejsu AndroidStudio naciskając mały trójkącik po lewej stronie przy nazwie klasy lub metody (ten przy metodzie uruchamia jedynie tę metodę, ten przy klasie uruchamia wszystkie testy z klasy.

rys. P1.4

Polecam uruchamianie testów z IDE, jeśli aplikacja ma bardzo duży zestaw testów i chcesz uruchomić tylko jeden test lub grupę testów ze specyficznego pakietu. Wyniki testów uruchamianych za pomocą IDE są bardziej czytelne od tych z konsoli.

rys. P1.5
BUILD SUCCESSFUL in 14s
15 actionable tasks: 5 executed, 10 up-to-date

Uruchamianie testu z terminala

Jeśli jednak lubisz konsolę lub chcesz szybko uruchamiać wszystkie testy to użyj poniższych poleceń w terminalu:

Dla Windows:

gradlew testDebugUnitTest

Dla Linux i MacOS:

./gradlew testDebugUnitTest

aby zwiększyć czytelność wyników testów dodaj w pliku build.gradle poniższy kod:

android{
 ...
}

tasks.withType(Test) {
  testLogging {
    events "started", "passed", "skipped", "failed"
  }
}

dzięki niemu zostaną wypisane na ekranie wszystkie uruchomione testy oraz ich wynik:

> Task :app:testDebugUnitTest

pl.androidcoder.unittest.utils.CollectionUtilsTest > first STARTED

pl.androidcoder.unittest.utils.CollectionUtilsTest > first PASSED

BUILD SUCCESSFUL in 3s
15 actionable tasks: 15 executed

Testy metody removeDuplicates

Skoro cała konfiguracja już działa, to możesz napisać test. Pisanie testów zacznij od najbardziej zdegenerowanych przypadków jakie istnieją, zostawiajac na sam koniec pozytywny przebieg. Najbardziej zdegenerowanym przypadkiem dla metody removeDuplicates jest przekazanie w argumencie pustej listy.

Test 1: Pusta lista

Jeśli metoda removeDuplicates dostanie pustą listę to powinna zwrócić pustą listę.

class CollectionUtilsTest{

  @Test
  fun `given empty list removeDuplicates should return empty list`(){
    //ARRANGE
    val emptyList = emptyList<String>()
    //ACT
    val actualList = removeDuplicates(emptyList)
    //ASSERT
    assert(actualList.isEmpty()) {"List should be empty but has ${actualList.size} elements"}
  }
}

Struktura testu

Test składa się z 3 głównych bloków ARRANGE ACT ASSERT (lub wywodzący się z metodyki BDD : GIVEN WHEN THEN)

 • ARRANGE (Given)- w tym bloku są ustawiane wszystkie warunki początkowe dla testu, w powyższym przykładzie jest to przygotowanie pustej listy.
 • ACT (When)- wywołanie metody do testowania, zazwyczaj znajduje się tutaj tylko jedna linia. Wynik działania funkcji przechowuję w zmiennej z przedrostkiem actual*, dla rozróżnienia wartości wyjściowej testu od wartości wejściowych.
 • ASSERT (Then)- sprawdzanie wyniku działania testu, w bloku ASSERT powinno być jedno logiczne sprawdzenie tzn. może być wiele linii kodu ale musi sprawdzać jedną rzecz (w powyższym kodzie jest to metoda isEmpty()). Metoda assert jako pierwszy argument przyjmuje wartość Boolean jeśli jest false to test kończy się niepowodzeniem i zostaje wyświetlona wiadomość podana jako drugi argument w formie lambdy {"List should be empty but has ${actualList.size} elements"}. Dodawanie wiadomości do asercji jest bardzo ważne, ponieważ bardzo szybko pozwala wykryć błąd:
rys. P1.6

Warto dodawać komentarze oddzielające te bloki. Komentarze dają też psychologiczne ograniczenie do tworzenia testu niezgodnego z tym schematem.

Aby zwiększyć czytelność wyekstraktuj asercje do osobnych metod jeśli są troszkę bardziej skomplikowane:

class CollectionUtilsTest{

  @Test
  fun `given empty list removeDuplicates should return empty list`(){
    //ARRANGE
    val emptyList = emptyList<String>()
    //ACT
    val actualList = removeDuplicates(emptyList)
    //ASSERT
    assertEmptyList(actualList)
  }

  private fun <T> assertEmptyList(actualList: List<T>) {
    assert(actualList.isEmpty()) { "List should be empty but has ${actualList.size} elements" }
  }
}

metoda assertEmptyList jest bardziej czytelna. Niekiedy asercje mogą mieć kilka linijek, skomplikowane pętle itp. Taka duża ilość kodu w teście potrafi skutecznie zaciemnić znaczenie.

Test 2: Wartości null

Jeśli metoda removeDuplicates dostanie listę z wartościami null to powinna zwrócić pustą listę.

  @Test
  fun `given list with nulls removeDuplicates should return empty list`(){
    //ARRANGE
    val emptyList = listOf<Any?>(null, null, null)
    //ACT
    val actualList = removeDuplicates(emptyList)
    //ASSERT
    assertEmptyList(actualList)
  }

W powyższym przypadku otrzymałem błąd:

rys. P1.7

Dzięki opisowi asercji zobaczysz od razu co jest problemem. Funkcja, która usuwa duplikaty traktuje wartość null jako jeden z elementów listy. Żeby test przeszedł, musisz zmodyfikować funkcję tak aby pomijała wartości null:

fun <T> removeDuplicates(list : List<T>) : List<T>{
  val noDuplicates = mutableListOf<T>()
  list.forEach {
    if(it != null && !noDuplicates.contains(it)){
      noDuplicates.add(it)
    }
  }
  return noDuplicates
}
rys. P1.8

Jak widzisz testy pozwalają wychwycić pewne błędy, których nie przetestowaliśmy manualnie. Czasami jako początkujący programiści nie wiemy jak jakaś funkcja się zachowuje.

Kiedyś miałem mały projekt, w którym w funkcji main testowałem działanie jakiś bibliotek po to aby nie testować na wielkim kodzie w dodatku na urządzeniu. Gdybym wtedy umiał pisać testy jednostkowe mógłbym zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Test 3: Wszystkie elementy takie same

Jeśli w liście wszystkie elementy są takie same to zwróć listę z jednym elementem

  @Test
  fun `given list the same elements removeDuplicates should return list with one element`() {
    //ARRANGE
    val list = listOf(TestData("a"), TestData("a"), TestData("a"))
    val expectedList = listOf(TestData("a"))
    //ACT
    val actualList = removeDuplicates(list)
    //ASSERT
    assertEquals(expectedList, actualList)
  }
rys. P1.9

Użyłem funkcji assertEquals, która przyjmuje jako pierwszy parametr wynik oczekiwany a jako drugi wynik aktualny. Funkcje assertEqual,assertNotEquals, assertArrayEquals, assertNull, assertSame znajdziesz w klasie org.junit.Assert jako metody statyczne.

Test 4: Lista bez powtórzeń

Jeśli lista jest bez powtórzeń to zwróć taką samą listę

  @Test
  fun `given list with unique elements removeDuplicates should return the same list`() {
    //ARRANGE
    val expectedList = listOf(TestData("a"), TestData("b"), "first")
    //ACT
    val actualList = removeDuplicates(expectedList)
    //ASSERT
    assertEquals(expectedList, actualList)
  }
rys. P1.10

Test 5: Lista z powtórzeniami

Jeśli w liście powtarzają się elementy to zwróć listę bez powtórzeń

  @Test
  fun `given list with duplications removeDuplicates should return list without duplications`() {
    //ARRANGE
    val list = listOf(TestData("a"), TestData("a"), TestData("a"), "first", "first", "second")
    val expectedList = listOf(TestData("a"), "first", "second")
    //ACT
    val actualList = removeDuplicates(list)
    //ASSERT
    assertEquals(expectedList, actualList)
  }
rys. P1.11

Test 6: Nie modyfikuj listy

Funkcja nie może modyfikować listy przekazanej jako argument

  @Test
  fun `given list with duplications removeDuplicates should not edit given list`() {
    //ARRANGE
    val list = listOf(TestData("a"), TestData("a"), TestData("a"), "first", "first", "second")
    val expectedList = list.toList() //copy list
    //ACT
    removeDuplicates(list)
    //ASSERT
    assertEquals(expectedList, list)
  }
rys. P1.12

Podsumowanie przykładu

Prawie w każdym projekcie istnieje klasa Utils ze statycznymi metodami, które są wykorzystywane do prostych i niezmiennych w czasie czynności takich jak formatowanie, konwersje, operacje na kolekcjach itp. Takie funkcje są najlepszym materiałem na naukę podstaw pisania testów jednostkowych. Jeśli nie masz takich funkcji w projekcie to w ramach ćwiczeń pobierz repozytorium apache-commons-lang, usuń istniejące testy i napisz je od nowa. Przy okazji zajrzyj w istniejące tam testy a nauczysz się różnych mechanizmów stosowanych podczas testowania.

Przykład 2: Interakcja z BatteryManager

W tym przykładzie pokażę w jaki sposób napisać testy w przypadku gdy klasa ma zależności od Android SDK – tutaj od BatteryManager. Kluczem do sukcesu testowania tą metodą jest unikanie tzw. „train wreck” np. fragment.context.getService(Context.BATTERY_SERVICE). Należy użyć wstrzykiwania w konstruktorze obiektu klasy BatteryManager tak jak ma to miejsce w BatteryInfoFactory:

class BatteryInfoFactory(private val batteryManager: BatteryManager) {

  companion object {
    private const val DATA_NOT_AVAILABLE = Integer.MIN_VALUE
  }

  fun getBatteryCurrent(): BatteryCurrent? {
    val actualCurrent = getActualCurrent()
    val averageCurrent = getAverageCurrent()
    val actualCharge = getActualCharge()


    return if (allNull(actualCurrent, averageCurrent, actualCharge))
      null
    else
      BatteryCurrent(actualCurrent, averageCurrent, actualCharge)
  }

  private fun allNull(vararg variables: Any?) =
    variables.all { it == null }


  private fun getActualCharge(): AmpereHour? {
    val actualChargeProperty = batteryManager.getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CHARGE_COUNTER)
    return if (actualChargeProperty != DATA_NOT_AVAILABLE)
      AmpereHour.fromMicroAmpereHour(actualChargeProperty)
    else
      null
  }

  private fun getAverageCurrent(): Ampere? {
    val currentAverageProperty = batteryManager.getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CURRENT_AVERAGE)
    return if (currentAverageProperty != DATA_NOT_AVAILABLE)
      Ampere.fromMicroAmpere(currentAverageProperty)
    else
      null
  }

  private fun getActualCurrent(): Ampere? {
    val currentNowProperty = batteryManager.getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CURRENT_NOW)
    return if (currentNowProperty != DATA_NOT_AVAILABLE)
      Ampere.fromMicroAmpere(currentNowProperty)
    else
      null
  }
}
data class BatteryCurrent(
  val actualCurrent: Ampere?,
  val averageCurrent: Ampere?,
  val actualCharge: AmpereHour?
)
data class Ampere(val value: Double) {
  companion object {
    fun fromMicroAmpere(microAmperes: Int): Ampere {
      return Ampere(microAmperes / 1000000.0)
    }
  }
}
data class AmpereHour(val value: Double) {
  companion object {
    fun fromMicroAmpereHour(microAmperesHour: Int): AmpereHour {
      return AmpereHour(microAmperesHour / 1000000.0)
    }
  }
}

Test do BatteryInfoFactory

Stwórz nowy pusty test i uruchom, żeby zobaczyć czy wszystko działa:

class BatteryInfoFactoryTest {
  @Test
  fun empty() {
    
  }
}
rys. P2.1

Przy tworzeniu instancji BatteryInfoFactory napotykasz na problem, ponieważ konstruktor wymaga BatteryManager a obiekt tej klasy można pobrać jedynie z klasy Context, do której nie ma dostępu z poziomów testów. BatteryManager nie jest niestety interfejsem więc nie można stworzyć własnej implementacji do testów. Konstruktory są ukryte więc nie można nawet przeciążyć klasy.

Czy już nic nie da się zrobić? Trzeba stworzyć interfejs i delegować wszystkie funkcje?

Oczywiście, że jest rozwiązanie, które ratuje przed nadmiernymi implementacjami i odpuszczeniem testów. Trzeba użyć biblioteki, która potrafi robić mocki klas – czyli dostarcza instancję klasy, która nie ma żadnej funkcjonalności – przesłania jej całą funkcjonalność pozwalając symulować jej stan lub zachowanie.

Bibliotek tego typu jest kilka: Mockito (chyba najpopularniejsze), PowerMock, JMockit, EasyMock i MockK. (być może jakąś pominąłem)

Przez ostatnie lata używałem Mockito jednak nie wspiera oficjalnie składni kotlina – istnieje dodatkowa nieoficjalna biblioteka dodająca składnię kotlinową https://github.com/nhaarman/mockito-kotlin.

W poniższym przykładzie zrezygnują z Mockito i użyję biblioteki MockK, którą pokazał mi znajomy i przypadła mi go gustu w szczególności, że ma pełne wsparcie dla kotlina.

Dodatnie MockK do projektu

Wystarczy, że dodasz tylko jedną zależność. Aby sprawdzić najnowszą wersję wejdź na repozytorium Github projektu MockK https://github.com/mockk/mockk.

dependencies {
  testImplementation "io.mockk:mockk:1.9.3.kotlin12"
}

Stworzenie mocka BatteryManager

Aby stworzyć mocka użyj metody mockk dostarczonej przez bibliotekę:

class BatteryCurrentTest 
  private val batteryManager = mockk<BatteryManager>()
}

Gdy już masz obiekt klasy BatteryManager to możesz stworzyć także implementację BatteryInfoFactory:

class BatteryCurrentTest {
  private val batteryManager = mockk<BatteryManager>()
  private val factory = BatteryInfoFactory(batteryManager)
}

to już jest wszystko, żeby zabrać się za pierwszy test.

Test 1 : Żadna wartość nie jest dostępna

Zaczynam od najbardziej zdegenerowanego przypadku testowego:

Jeśli żadna wartość nie jest dostępna to getBatteryCurrent zwróci null.

  @Test
  fun `when all data is unavailable then return null`() {
    //ARRANGE
      ????
    //ACT
    val batteryCurrent = factory.getBatteryCurrent()
    //ASSERT 
    assertNull(batteryCurrent)
  }

W listingu P2.9 w 4 linii pozostawiłem znaki zapytania. Biblioteki takie jak MockK dają możliwość zakrywania prawdziwej implementacji w taki sposób, że możemy zasymulować co ma zwracać dana metoda. Jeśli wrócisz do listingu 2.1 to zobaczysz, że wszystkie dane pobierane są za pomocą jednej metody batteryManager.getIntProperty() i z różnymi argumentami: BATTERY_PROPERTY_CHARGE_COUNTER, BATTERY_PROPERTY_CURRENT_AVERAGE i BATTERY_PROPERTY_CURRENT_NOW.

Jeśli w teście na obiekcie batteryManager wykonamy poniższą operację:

every{ 
  batteryManager.getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CURRENT_NOW)
} returns 123

to za każdym razem gdy zostanie wywołana metoda getIntProperty z argumentem BATTERY_PROPERTY_CURRENT_NOW zostanie zwrócona liczba 123.

dzięki temu możemy uzupełnić pierwszy test o zmockowane funkcje w BatteryManager

class BatteryCurrentTest {

  companion object {
    private const val DATA_NOT_AVAILABLE = Integer.MIN_VALUE
  }

  private val batteryManager = mockk<BatteryManager>()
  private val factory = BatteryInfoFactory(batteryManager)

  @Test
  fun `when all data is unavailable then return null`() {
    //ARRANGE
    batteryManager.apply {
      every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CURRENT_NOW) } returns DATA_NOT_AVAILABLE
      every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CURRENT_AVERAGE) } returns DATA_NOT_AVAILABLE
      every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CHARGE_COUNTER) } returns DATA_NOT_AVAILABLE
    }
    //ACT
    val batteryCurrent = factory.getBatteryCurrent()
    //ASSERT
    assertNull(batteryCurrent)
  }
}
rys. P2.2

Linie 14-16 Listingu P2.11 zmieniają zachowanie funkcji getPropery() klasy BatteryManager w taki sposób, że jeśli w jako parametr podasz BATTERY_PROPERTY_CURRENT_NOW, BATTERY_PROPERTY_CURRENT_AVERAGE lub BATTERY_PROPERTY_CHARGE_COUNTER to zwróci ona wartość DATA_NOT_AVAILABLE

Jeśli metoda getIntProperty zwróci wartość Integer.MIN_VALUE to oznacza, że dana właściwość nie jest dostępna – sprawdź dokumentację BatteryManager i klasę BatteryInfoFactory (listing P2.1).

Wydzieliłem stałą Integer.MIN_VALUE do innej stałej DATA_NOT_AVAILABLE aby nadać jej znaczenie i poprawić czytelność kodu.

Test 2-4: Jedna z wartości nie jest dostępna

Jeśli BATTERY_PROPERTY_CURRENT_NOW nie jest dostępne to getBatteryCurrent zwróci BatteryCurrent bez actualCurrent

  @Test
  fun `should return null actualCurrent when is not available`() {
    //ARRANGE
    batteryManager.apply {
      every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CURRENT_NOW) } returns DATA_NOT_AVAILABLE
      every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CURRENT_AVERAGE) } returns 222222222
      every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CHARGE_COUNTER) } returns 333333333
    }
    //ACT
    val batteryCurrent = factory.getBatteryCurrent()
    //ASSERT
    batteryCurrent?.apply {
      assertNull(actualCurrent)
      assertEquals(Ampere(222.222222), averageCurrent)
      assertEquals(AmpereHour(333.333333), actualCharge)
    }
  }
rys. P2.3

Jeśli BATTERY_PROPERTY_CURRENT_AVERAGE nie jest dostępne to getBatteryCurrent zwróci BatteryCurrent bez averageCurrent

  @Test
  fun `should return null averageCurrent when is not available`() {
    //ARRANGE
    batteryManager.apply {
      every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CURRENT_NOW) } returns 111111111
      every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CURRENT_AVERAGE) } returns DATA_NOT_AVAILABLE
      every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CHARGE_COUNTER) } returns 333333333
    }
    //ACT
    val batteryCurrent = factory.getBatteryCurrent()
    //ASSERT
    batteryCurrent?.apply {
      assertEquals(Ampere(111.111111), actualCurrent)
      assertNull(averageCurrent)
      assertEquals(AmpereHour(333.333333), actualCharge)
    }
  }
rys. P2.4

Jeśli BATTERY_PROPERTY_CHARGE_COUNTER nie jest dostępne to getBatteryCurrent zwróciBatteryCurrent bez actualCharge.

@Test
fun `should return null actualCharge when is not available`() {
  //ARRANGE
  batteryManager.apply {
    every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CURRENT_NOW) } returns 111111111
    every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CURRENT_AVERAGE) } returns 222222222
    every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CHARGE_COUNTER) } returns DATA_NOT_AVAILABLE
  }
  //ACT
  val batteryCurrent = factory.getBatteryCurrent()
  //ASSERT
  batteryCurrent?.apply {
    assertEquals(Ampere(111.111111), actualCurrent)
    assertEquals(Ampere(222.222222), averageCurrent)
    assertNull(actualCharge)
  }
}
rys. P2.5

Refaktoryzacja testów

Po dodaniu kilku testów, możesz zauważyć że niektóre bloki kodu powtarzają się. Jeśli wyekstraktujesz je do osobnych metod lub obiektów to poprawisz czytelność testów i przyspieszysz pisanie kolejnych.

W powyższym przykładzie w każdym teście powtarza się blok ARRANGE:

    //ARRANGE
    batteryManager.apply {
      every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CURRENT_NOW) } returns 111111111
      every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CURRENT_AVERAGE) } returns 222222222
      every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CHARGE_COUNTER) } returns DATA_NOT_AVAILABLE
    }

Wyekstraktuj go do osobnej metody z parametrami:

  private fun mockBatteryProperties(
    currentNowValueMicro: Int,
    currentAverageValueMicro: Int,
    chargeCounterValueMicro: Int
  ) {
    batteryManager.apply {
      every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CURRENT_NOW) } returns currentNowValueMicro
      every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CURRENT_AVERAGE) } returns currentAverageValueMicro
      every { getIntProperty(BATTERY_PROPERTY_CHARGE_COUNTER) } returns chargeCounterValueMicro
    }
  }

Wyekstraktuj także blok assert, ponieważ w każdym teście jest podobny:

  private fun assertBatteryCurrent(
    batteryCurrent: BatteryCurrent?,
    expectedActualCurrent: Double?,
    expectedAverageCurrent: Double?,
    expectedActualCharge: Double?
  ) {
    assertNotNull(batteryCurrent)
    batteryCurrent?.apply {
      if (expectedActualCurrent != null)
        assertEquals(Ampere(expectedActualCurrent), actualCurrent)
      else
        assertNull(actualCurrent)

      if (expectedAverageCurrent != null)
        assertEquals(Ampere(expectedAverageCurrent), averageCurrent)
      else
        assertNull(averageCurrent)

      if (expectedActualCharge != null)
        assertEquals(AmpereHour(expectedActualCharge), actualCharge)
      else
        assertNull(actualCharge)
    }
  }

Dzięki tym zabiegom kod zyskał na czytelności i jego objętość znacznie się zmniejszyła. Każdy test ma tylko 3 linie kodu:

  @Test
  fun `when all data is unavailable then return null`() {
    //ARRANGE
    mockBatteryProperties(DATA_NOT_AVAILABLE, DATA_NOT_AVAILABLE, DATA_NOT_AVAILABLE)
    //ACT
    val batteryCurrent = factory.getBatteryCurrent()
    //ASSERT
    assertNull(batteryCurrent)
  }


  @Test
  fun `should return null actualCurrent when is not available`() {
    //ARRANGE
    mockBatteryProperties(DATA_NOT_AVAILABLE, 222222222, 333333333)
    //ACT
    val batteryCurrent = factory.getBatteryCurrent()
    //ASSERT
    assertBatteryCurrent(batteryCurrent, null, 222.222222, 333.333333)
  }

  @Test
  fun `should return null averageCurrent when is not available`() {
    //ARRANGE
    mockBatteryProperties(111111111, DATA_NOT_AVAILABLE, 333333333)
    //ACT
    val batteryCurrent = factory.getBatteryCurrent()
    //ASSERT
    assertBatteryCurrent(batteryCurrent, 111.111111, null, 333.333333)

  }

  @Test
  fun `should return null actualCharge when is not available`() {
    //ARRANGE
    mockBatteryProperties(111111111, 222222222, DATA_NOT_AVAILABLE)
    //ACT
    val batteryCurrent = factory.getBatteryCurrent()
    //ASSERT
    assertBatteryCurrent(batteryCurrent, 111.111111, 222.222222, null)
  }

Test 5: Wszystkie wartości są dostępne

Jeśli wszystkie dane są dostępne to getBatteryCurrent zwróciBatteryCurrent ze wszystkimi danymi

  @Test
  fun `factory should deliver battery current in amperes`() {
    //ARRANGE
    mockBatteryProperties(111111111, 222222222, 333333333)
    //ACT
    val batteryCurrent = factory.getBatteryCurrent()
    //ASSERT
    assertBatteryCurrent(batteryCurrent, 111.111111, 222.222222, 333.333333)
  }
rys. P2.6

Podsumowanie przykładu

Biblioteki do mockowania niesamowicie upraszczają testowanie zewnętrznego kodu, który nie posiada interfejsów. Trzeba jednak rozsądnie ich używać, ponieważ możesz dojść do sytuacji, w której klasy z logiką biznesową będą zawierały referencje do klas z Android SDK i tym samym naruszały zasadę DIP (Dependency Inversion Principle). Stosuj biblioteki do mockowania tam gdzie rzeczywiście nie da się zrobić własnego mocka ze względu na brak interfejsów w API.

Repozytorium

Kod źródłowy wraz z testami znajdziesz na repozytorium git na GitHub: https://github.com/androidCoder-pl/android-basicUnitTest-part1

Bibliografia

[1] http://blog.cleancoder.com/
[2] https://cleancoders.com/videos?series=clean-code&subseries=advanced-tdd
[3] Test Driven Devlopment: By Example
[4] https://developer.android.com/training/testing/fundamentals
[5] https://developer.android.com/training/testing/unit-testing

Jeśli uważasz treść za wartościową to podziel się nią z innymi. Dziękuję.

Mateusz Chrustny

2 thoughts on “Testy jednostkowe w Androidzie cz 1. – JUnit i MockK

 1. Dziękuję Ci za komentarz 😉 Jakbyś miał jakieś pytania dotyczące testowania to śmiało możesz pisać. Niedługo pojawią się następne artykuły zgłębiające temat pisania testów jednostkowych. Postaram się nie zawieść. Jeśli chciałbyś o czymś konkretnym przeczytać na blogu, to chętnie posłucham opinii.

Skomentuj Paweł Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *